ประวัติเจ้าของเว็บไซต์

วรัญญู อติศักดิ์กุลนายวรัญญู อติศักดิ์กุล

ครูโรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

ประวัติการศึกษา

จบชั้นมัธยมศึกษา                                               จากโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)       จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (นักเรียนทุน สควค.)

จบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู               จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นักเรียนทุน สควค.)

จบปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (นักเรียนทุน สควค.)

ประวัติการทำงาน

2550 – 2556 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

2556 – ปัจจุบัน โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลงานที่ผ่านมา

2542 ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าเป็นผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นด้าน ความมีน้ำใจกับครูและญาติมิตร ประจำปี 2542 จากโรงเรียนบูรณะรำลึก

2543 ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าเป็นผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นด้าน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ประจำปี 2543 จากโรงเรียนบูรณะรำลึก

2543 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบูรณะรำลึก

2543 ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าเป็นผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้าน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ประจำปี 2543 โรงเรียนบูรณะรำลึก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

2544 ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีบูรณะในด้าน มีบุคลิกภาพดีและกล้าแสดงออก

2544 ได้รับเลือกเป็นประธานสีแดง ในการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนบูรณะรำลึก

2544 ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าเป็นผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นเยาวชนดีเด่นด้าน การสนใจและความกระตือรือร้นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2544 จากโรงเรียนบูรณะรำลึก

2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานชมรมดนตรีสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 

2547 ดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2548 ได้รับโล่เกียรติยศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหารกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552 ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2552 กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว

2554 สอบผ่านเกณฑ์การประเมิน สพฐ. ในกลุ่มระดับสูง (Master teacher) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2554 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา

2555 ได้รับวุฒิบัตรสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2555 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2555 ได้เป็น “สมาชิกคุณภาพ” ของเครือข่ายโทรทัศน์ครู ประจำปีการศึกษา 2555

2556 มีส่วนผลักดันให้โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี 2556 ในฐานะหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

2557 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลงานวิจัยประเภทดี เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาเพื่อพัฒนาสมรรถนะกลุ่มการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2558 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่างที่ดี ในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม จากชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

2559 ได้เป็นตัวแทนนำเสนองานวิจัยและสื่อนวัตกรรมประเภทออนไลน์ ในงานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558

2559 เป็นครูผู้รับผิดชอบ ในการส่งผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพม.เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการเป็นวิทยากร

2551 วิทยากรติวเข้มนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

2551 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เรียน ๆ เล่น ๆ… ต้องเรียนเป็น” โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553 วิทยากรประจำค่าย โครงการส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดตรัง รุ่นที่ 2 ค่ายที่ 1

2558 วิทยากรงาน “สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558” โรงเรียนสมุทรปราการ

2558 วิทยากรกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรปราการ ณ สักภูเดือนรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2559 วิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP ในโครงการห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางระจันวิทยา

2559 วิทยากรพี่เลี้ยงในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559

ประวัติการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน

2558 โครงงาน Sp Card

2558 โครงงาน นาฬิกา GSP

2558 โครงงาน กระเบื้อง GSP

8-2-2559 21-49-54

8-2-2559 21-51-168-2-2559 21-55-48