Tag Archive | มอบรางวัล

มอบรางวัลตอบคำถามคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ครั้งที่ 3

ในวันนี้ (4 มกราคม พ.ศ. 2556) กับบรรยากาศช่วงปีใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดพิธีมอบรางวัลการตอบคำถามชวนคิดพิชิตคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ขึ้น

โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา เป็นเกียรติในการจับสลากและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล

สำหรับผลการตอบคำถามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนที่ตอบถูกต้อง จำนวน 9 คน จากผู้ส่งคำตอบทั้งสิ้น 48 คน และผู้โชคดี 3 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวพรณภัทร อากาศไชย นักเรียนชั้น ม.3/1
นางสาวอรสุดา ภักดีเทพ นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กหญิงอิสริยา นิลแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/1

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (1)

รูปที่ 1 นางสาวพรณภัทร อากาศไชย นักเรียนชั้น ม.3/1

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (2)

รูปที่ 2 นางสาวอรสุดา ภักดีเทพ นักเรียนชั้น ม.3/1

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (3)

รูปที่ 3 เด็กหญิงอิสริยา นิลแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/1

สำหรับผลการตอบคำถามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่ตอบถูกต้อง จำนวน 9 คน จากผู้ส่งคำตอบทั้งสิ้น 13 คน และผู้โชคดี 3 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวสุกัญญา ทองยัง นักเรียนชั้น ม.4/3
นายจิรวัฒน์ หูเขียว นักเรียนชั้น ม.4/3
นางสาวธนาภรณ์ สรรเพชร นักเรียนชั้น ม.4/3

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (4)

รูปที่ 4 นางสาวสุกัญญา ทองยัง นักเรียนชั้น ม.4/3

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (5)

รูปที่ 5 นายจิรวัฒน์ หูเขียว นักเรียนชั้น ม.4/3

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (6)

รูปที่ 6 นางสาวธัญทิพ แซ่เขา รับรางวัลแทนนางสาวธนาภรณ์ สรรเพชร นักเรียนชั้น ม.4/3

เพิ่มเติม รายละเอียดของคำถามชวนคิดพิชิตคณิตศาสตร์ครั้งที่ 3 คลิก

มอบรางวัลตอบคำถามคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ครั้งที่ 2

ในวันนี้ (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดพิธีมอบรางวัลการตอบคำถามชวนคิดพิชิตคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น

โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รองผู้อำนวยการดำรงค์ วรรณแรก เป็นเกียรติในการจับสลากและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล

รูปที่ 1 คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบคำถามชวนคิดพิชิตคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

สำหรับผลการตอบคำถามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนที่ตอบถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่

เด็กชายภาณุพงศ์ คงมานะเกียรติคุณ นักเรียนชั้น ม.3/1 และเด็กชายจิรายุส ไฝขาว นักเรียนชั้น ม.1/2

รูปที่ 2 เด็กชายภาณุพงศ์ คงมานะเกียรติคุณ นักเรียนชั้น ม.3/1

รูปที่ 3 เด็กชายจิรายุส ไฝขาว นักเรียนชั้น ม.1/2

สำหรับผลการตอบคำถามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่ตอบถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น 10 คน และผู้ที่โชคดีได้รับการจับสลากรางวัล 4 คน ได้แก่

นางสาวธนาภรณ์ สรรเพชร นักเรียนชั้น ม.4/3 นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง นักเรียนชั้น ม.4/3

นางสาวนันทิยา เฟื่องแดง นักเรียนชั้น ม.4/3 และนายวิทยา แสงแก้ว นักเรียนชั้น ม.4/3

รูปที่ 4 นางสาวธนาภรณ์ สรรเพชร นักเรียนชั้น ม.4/3

รูปที่ 5 นางสาววราภรณ์ แสงสว่าง นักเรียนชั้น ม.4/3

เก็บตก สำหรับของรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นกระปุกออมสินลายน่ารัก เพื่อส่งเสริมนิสัยการออมของนักเรียนต่อไป