โครงงานคณิตศาสตร์เอ็นโอการ์ด (Number and Operation Card)

ผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ โครงงานเอ็นโอการ์ด เป็นเกมการ์ดที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณและหารจำนวนเต็มของนักเรียน
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
1. ด.ช. พสิษฐ์    อ่องสุขสันต์
2. ด.ญ. ภัทรพร     สุขฤทัยเสมอ
3. ด.ญ. อภิสรา     อ่องแตง
สถานศึกษา
โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายวรัญญู อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล

                                                                            บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง เอ็นโอการ์ด (Number and Operation Card) มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1. เพื่อสร้าง เอ็นโอการ์ด ซึ่งเป็นเกมการ์ดที่ช่วยในการฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเล่น เอ็นโอการ์ด โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1. การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย 1. เอ็นโอการ์ด ซึ่งเอ็นโอการ์ดประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 อย่าง ได้แก่ (1) การ์ดรูปแบบที่ 1 คือการ์ดที่ใช้เล่น จำนวน 55 ใบ (2) การ์ดรูปแบบที่ 2 คือการ์ดคำตอบ จำนวน 46 ใบ และ (3) แบบบันทึกสมการ และ 2. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนในการเล่นเอ็นโอการ์ด ขั้นตอนที่ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำเอ็นโอการ์ดไปให้ครูและเพื่อนๆ ได้เล่น พร้อมประเมินความพึงพอใจในการเล่น ขั้นตอนที่ 3. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจในการเล่น เอ็นโอการ์ด โดยใช้วิธีการทางสถิติ  สรุปผลการดำเนินการได้ว่า 1. สามารถสร้างเอ็นโอการ์ดซึ่งเป็นเกมการ์ดที่ช่วยในการฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนในการเล่น เอ็นโอการ์ด อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.86

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s