มรรคมีองค์ 8

มรรคมีองค์ 8 ได้แก่

1. สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจ 4 หรือเห็นไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือรู้เรื่องของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏ หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท

2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ ได้แก่ ดำริออกจากกาม ดำริในความไม่พยาบาท ดำริ ในความไม่เบียดเบียนกัน

3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ

4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ ได้แก่ กายสุจริต 3 คือ

(1) ละการฆ่าการเบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

(2) ไม่ถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่่่ได้ให้ เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น

(3) ไม่ประพฤติผิดในกาม

5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ

6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ได้แก่ ปธานคือความเพียร 4 ประการ คือ

(1) สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังมิเกิดขึ้น มีให้เกิดขึ้น

(2) ปหานปธาน เพียรละหรือกำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป

(3) ภาวนาปธาน เพียรเจริญหรือเพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

(4) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น และให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างถาวร

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4

8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน 4

มรรคมีองค์ 8 นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล ได้แก่ มรรคข้อที่ 3, 4, 5 สมาธิ ได้แก่ มรรคข้อที่ 6, 7, 8 ปัญญา ได้แก่ มรรคข้อที่ 1, 2

ที่มา : พุทธประวัติ สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s